مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی
دسته بندی جغرافیا
بازدید ها 157
فرمت فایل docx
حجم فایل 1121 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 70

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

کاربر

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….27

2-1-1- کالبد………………………………………………………………………………………………………………..27

2-1-2- شهر ……………………………………………………………………………………………………………….27

2 – 1-3-كالبد شهر………………………………………………………………………………………………………..29

2-2-تبیین نظریه های مربوط به ساخت اکولوژیک……………………………………………………………….29

2-2-1- فرم شهر با دوایر متحدالمركز……………………………………………………………………………….30

2-2-2-فرم قطاعی……………………………………………………………………………………………………….31

2-2-3- فرم ستاره ای (شعاعی ) ……………………………………………………………………………………33

2-2-4- فرم چند هسته ای……………………………………………………………………………………………..35

2-2-5- فرم اقماری……………………………………………………………………………………………………..36

2-2-6-فرم خطی (کریدوری) ………………………………………………………………………………………37

2-2-7- فرم شطرنجی (گسترده ) ………………………………………………………………………………….38

2-2-8- فرم شبكه محوری باروكی………………………………………………………………………………….39

2-2-9- فرم مشبك ( توری شكل ) ………………………………………………………………………………..40

2-2-10- فرم متمركز( درون گرا) ………………………………………………………………………………….41

2-3-پارادایم های جدید توسعه شهری …………………………………………………………………………..41

2-3-1-راهبرد پراكنش شهری ……………………………………………………………………………………….42

2-3-2- تجربیات پراكنش شهری در كشور­های مختلف……………………………………………………..47

2-3-2-1- امریكا………………………………………………………………………………………………………..47

2-3-2-2- چین…………………………………………………………………………………………………………..47

2-3-2-3-کشورهای جهان سوم …………………………………………………………………………………..48

2-3-2-4- ایران…………………………………………………………………………………………………………49

2-4- راهبرد شهر فشرده……………………………………………………………………………………………….49

2-4-1- اهداف راهبردهای شهر فشرده ………………………………………………………………………….49

2-4-2- سیاست­های اجرایی راهبرد شهر فشرده………………………………………………………………51

2-4-3- تجربه ی کشور های جهان در زمینه توسعه فشرده………………………………………………..52

2-4-3-1-اسپانیا………………………………………………………………………………………………………..52

2-4-3-2-سوئیس………………………………………………………………………………………………………53

2-5- روشهای تعیین میزان فشردگی وپراکندگی شهری ……………………………………………………53

2-6-کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………………………………56

2-7- کیفیت زندگی شهری………………………………………………………………………………………………….57

2-8- شاخص های کیفیت زندگی شهری………………………………………………………………………………..59

2-9- اصول ارزیابی کیفیت زندگی شهری………………………………………………………………………………62

2-10- مدل مفهومی کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………65

2-11- نظریه ها و مکاتب تاثیرگذار برکیفیت زندگی ………………………………………………………………71

2-12- تجربیات کشور های جهان در زمینه کیفیت زندگی………………………………………………………73

2-13- شهر پایدار و شهر پرتراکم………………………………………………………………………………………..76

2-14- شهر فشرده و كیفیت زندگی …………………………………………………………………………………….77

2-15- كیفیت زندگی و توسعه پایدار……………………………………………………………………………………78

خلاصه مباحث فصل دوم…………………………………………………………………………………………………….82

مقدمه

در فصل حاضرابتدا به بررسی فرم های گوناگون شهری پرداخته وسپس براساس جدید ترین پارادایم های توسعه شهری،توجه به اصول مهم توسعه ی پایداروکیفیت زندگی بهترین شکل شهری حاضررا از منظر اندیشمندان بزرگ جهان معرفی می نماییم .

2-1-1- کالبد

کالبددر لغت به معنای پیکر ودرمحتوا به روابط اقتصادی و اجتماعی در فضاگفته می شودو بدلیل سه بعدی بودن ،تعریف كننده فضا نیز می باشد . اما در اصطلاح شهر سازی به فیزیک شهر، آنچه که در شهر شکل یافته و همانا توده های ساختمانی اطلاق می گردد( مركز مطالعات و تحقیقات شهر سازی و معماری ،1370 : 34).

در بیانی دیگرمی توان به چگونگی استقرار فضایی پدیده ها در ارتباط با یكدیگر و تاثیر عوامل طبیعی ،اقتصادی ،فرهنگی و … برآن در جهت سهولت حیات شهری را كالبد تعریف نمود (پور احمد ،1370 : 11).

2-1-2- شهر

شهردرلغت آبادی بزرگی است که در آن خیابان ها، دمان و نفوس بسیار باشد (عمید،1389: 688).

شهرها مولود زمانه خویشند و به عنوان ظرف یا مظروف ،مقوله ای ثابت و تغییرناپذیری نیستند بلکه درآن الزامات و عرف زندگی پیوسته در حال تغییراست و سلیقه ها و توقعات از نسلی به نسل دیگر دگرگون می شود (رهنما وهمکار،1383 :82).

اگرچه شهرهابه منزله ی سیستم اجتماعی پویا و بازی هستند که در آن سه سطح از حرکت مکانیکی، اجتماعی ،زیستی در هم آمیخته و با انواع فراسیستم ها و زیر سیستم های متعدد در ارتباط هستند (مهدیزاده ، 1382 :88)؛ ونیزموجود زنده ای هستند كه با همه عناصر خود در ارتباط متقابل بوده و اجزای مختلف آن پیكره اجتماعی و زنده آن راتشكیل می دهند بطوریکه همانند سیستم دستگاه عصبی ، اختلالی وارد نظام زنده آن شود به صورت خود كار عمل نموده و نظم جدید ی برقرار می نمایند (ربانی و حیدا ،1381 : 6) .

از منظر شهر سازی، کانون هایی هستند که در آن ها آدمی به تصرف و استفاده از کره خاکی دست یافته و بر نواحی اطراف خود تاثیر می گذارد و هم از آن تاثیر می پذیرد( مزینی،1372: 16 ).

دیدگاه جامعه شناسی نیزآن رامنطقه جغرافیایی می داندکه دارای جمعیت بوده و افراد در آن به امور غیر کشاورزی اشتغال داشته باشند چنین منطقه ای عمدتاً دارای شهرداری می باشد(شیخی، 1380 :20).

بر اساس تعریف جغرافیدانان شهر ، منظر مصنوعی از خیابانها ،ساختمانها ،دستگاهها و بناهایی می باشد كه زندگی شهری را امكان پذیر می سازد (وزارت كشور ،1387: 304).

از تعاریف بالا می توان چنین نتیجه گرفت که شهر، یك واحدجغرافیایی اجتماعی در حال رشد ،با تعامل دو سویه میان منابع و اجتماع درون و بیرون خود است .

اگر چه تعریف جامعی از شهر كه بتواند شامل كلیه شهرهای جهان باشد، مشكل است چرا كه شهرها به سیستم­های اقتصادی و اجتماعی همسانی وابستگی نداشته و اکثراً فاقد نكات مشترك هستندتا مبانی تعریف عام شمول شهرها؛ بنابراین هر یك از اندیشمندان با برداشت خویش از شهر،تعریفی خاص ارائه ­داده اند.

2 – 1-3-كالبد شهر

هر شهردر طول زمان الگوهای مختلفی از رشد را ارائه می نماید. چگونگی رشد وتوسعه الگوهای شهری بازتابی از کمیت و کیفیت ویژگی های طبیعی ، نظام های اجتماعیاقتصادی و فرهنگی هر منطقه جغرافیایی است.

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *